POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) ma na celu zapewnienie, że Klienci i Odwiedzający stronę https://go-proxy.com (zwaną dalej „Stroną”) wiedzą, w jaki sposób ich dane osobowe są gromadzone, przechowywane, wykorzystywane i zabezpieczane.

W niniejszej Polityce używamy specjalnej terminologii prawnej. Aby ułatwić jej zrozumienie, definiujemy każdy termin bezpośrednio po jego przywołaniu.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właściciel danych osobowych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która określa cel przetwarzania danych osobowych, ustala skład tych danych i procedury ich przetwarzania, chyba że prawo stanowi inaczej; Administrator danych osobowych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która jest upoważniona przez właściciela danych osobowych lub przez prawo do przetwarzania tych danych w imieniu administratora; Dane osobowe oznaczają informacje lub zestaw informacji o osobie fizycznej, które mogą być wykorzystane do identyfikacji tej osoby.

1.2. Klienci i osoby odwiedzające witrynę wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wypełniając specjalny formularz podczas odwiedzania witryny. Klient oznacza osobę fizyczną, która korzysta z Usług Spółki; Odwiedzający oznacza osobę fizyczną, która odwiedza Witrynę, ale nie jest Klientem Spółki.

1.3. Dane osobowe (zwane dalej „Danymi”) Klientów i Odwiedzających Stronę są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Przetwarzanie danych osobowych oznacza dowolne działanie lub zestaw działań, takich jak zbieranie, rejestracja, gromadzenie, przechowywanie, adaptacja, modyfikacja, aktualizacja, wykorzystywanie i rozpowszechnianie (dystrybucja, sprzedaż, przekazywanie), depersonalizacja, niszczenie danych osobowych, w tym z wykorzystaniem systemów informatycznych (zautomatyzowanych).

1.4. Jeśli witryna zawiera łącza do innych zasobów internetowych i/lub stron internetowych, procedura i przetwarzanie danych osobowych podlegają polityce prywatności lub innemu dokumentowi znajdującemu się w odpowiednim zasobie internetowym i/lub na odpowiedniej stronie internetowej.

1.5. Niniejsza Polityka podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Ukrainy.

1.6. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie może korzystać z witryny, prosimy o jej opuszczenie.

1.7. Spółka, Odwiedzający i Klienci są określani łącznie jako Strony, a indywidualnie jako Strona.

2. ZGODNOŚĆ Z OGÓLNYM ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH

2.1. Przetwarzanie danych osobowych Odwiedzających i Klientów znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) odbywa się zgodnie z przepisami i zasadami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”).

2.2. Przetwarzamy Dane Osobowe jako Administrator zgodnie z definicją zawartą w RODO:

2.3. Przetwarzanie i przekazywanie Danych Osobowych odbywa się zgodnie z wymogami określonymi w przepisach i zasadach RODO.

3. DANE OSOBOWE

3.1. Spółka zbiera następujące dane osobowe:

3.1.1. Dane identyfikacyjne:

Adres e-mail;

Nazwa konta w komunikatorze Telegram;

Imię i nazwisko oraz data urodzenia (jeśli są określone w adresie e-mail lub koncie Telegram);

Numer telefonu (jeśli jest podany w opisie konta komunikatora Telegram).

3.1.2. Finansowe:

Numer konta bankowego

3.1.3. Pliki dziennika:

Adres IP;

Dzień i godzina wizyty;

Odwiedzone strony internetowe/URL;

3.2. Spółka będzie również przetwarzać wszelkie dane osobowe dobrowolnie przekazane przez Odwiedzających lub Klientów.

3.3. Spółka nie przetwarza danych osobowych osób poniżej 16 (szesnastego) roku życia. Jeśli użytkownik nie ukończył 16 lat, powinien przejść do punktu 10.1 i powiadomić Spółkę, abyśmy mogli usunąć jego dane.

4. PLIKI COOKIE

4.1. Spółka wykorzystuje następujące pliki cookie:

Techniczne

Analityczne

4.2. Pliki cookie to fragmenty informacji, które są przesyłane na dysk twardy komputera z witryny internetowej. Nie są one programami komputerowymi, a jedynie małymi plikami informacyjnymi, które umożliwiają stronom internetowym przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji o wzorcach wyszukiwania Klientów.

4.3. Aby usunąć pliki cookie z komputera, należy zmienić ustawienia przeglądarki:

Safari

Google Chrome

Opera

Firefox

Vivaldi

Internet Explorer

Microsoft Edge

Komodo Dragon

Yandex.Browser

Projekty Chromium

4.4. Aby usunąć pliki cookie z telefonu komórkowego, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi urządzenia telefonicznego.

4.5. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie https://cookiedatabase.org/

5. PRZECHOWYWANIE DANYCH

5.1. Dane osobowe Odwiedzających i Klientów uzyskane bez użycia plików cookie są przechowywane w magazynie na Ukrainie. Miejsce przechowywania danych osobowych otrzymanych przez Spółkę za pośrednictwem plików cookie regulują odpowiednie dokumenty Stron Trzecich dotyczące przetwarzania danych osobowych.

5.2. Dane osobowe są przechowywane przez 2 (dwa) lata kalendarzowe po zakończeniu współpracy ze Spółką.

5.3. W celu zapewnienia ochrony danych osobowych Spółka stosuje następujące środki:

4.3.1. Organizacyjne:

W ramach Spółki dane osobowe są klasyfikowane jako informacje o ograniczonym dostępie;

Dane, które otrzymujemy, są dostępne tylko dla upoważnionych pracowników;

Wszyscy pracownicy mający dostęp do danych osobowych podpisują umowę o zachowaniu poufności.

4.3.2. Techniczne:

Dane osobowe są przechowywane w magazynie chronionym kodem dostępu.

5.4. Nie istnieje w 100% bezpieczny sposób przesyłania danych przez Internet lub pamięć elektroniczną. Dlatego nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

6. CEL PRZETWARZANIA

6.1. Spółka przetwarza dane osobowe w celu:

Świadczenia usług na rzecz Klientów;

Kontroli jakości świadczonych usług;

Reklamy Spółki (targetowanie, retargetowanie);

Wysyłania wiadomości informacyjnych i handlowych do Klientów i Odwiedzających;

Monitorowania pracy witryny.

6.2. Spółka nie korzysta z automatycznego podejmowania decyzji. Spółka nie wykorzystuje również danych osobowych Odwiedzających i Klientów do automatycznej oceny aspektów osobowości podmiotu (profilowanie).

6.3. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, przekonań politycznych, religijnych lub światopoglądowych, przynależności do partii politycznych i związków zawodowych, a także danych dotyczących zdrowia lub życia seksualnego (szczególne kategorie danych) jest zabronione.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH STRONOM TRZECIM

7. Spółka może przekazywać dane osobowe Odwiedzających i Klientów do:

7.1. Facebook Pixel to usługa analityki internetowej firmy Facebook Inc. ATTN: Privacy Operations 1 601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 USA – www.facebook.com – „Facebook”) na naszej stronie internetowej. Piksel Facebooka pozwala nam śledzić zachowanie klientów po przekierowaniu ich na jedną z naszych stron internetowych po kliknięciu reklamy na Facebooku. Proces ten jest wykorzystywany do oceny skuteczności reklam na Facebooku w ramach badań statystycznych i rynkowych oraz może pomóc w optymalizacji przyszłych reklam. Zebrane dane są dla nas anonimowe, więc nie możemy uzyskać żadnych informacji na temat tożsamości Klientów. Ponadto nie przekazujemy Facebookowi żadnych danych osobowych. Z kolei Facebook przechowuje i przetwarza takie dane, dzięki czemu możliwe jest powiązanie z profilem tego użytkownika, a Facebook może wykorzystywać takie dane do swoich celów reklamowych zgodnie ze swoją Polityką dotyczącą danych. Jeśli jesteś członkiem Facebooka i nie chcesz, aby Facebook zbierał dane o Tobie za pomocą narzędzia Facebook Pixel i łączył te dane z danymi członka przechowywanymi przez Facebook, możesz zrezygnować z Facebook Pixel w ustawieniach przeglądarki.

7.2. Monobank to usługa płatnicza JSC” Universal Bank „Spółka Akcyjna” Universal Bank”, działająca na podstawie wpisu w Państwowym Rejestrze banków nr 92, Data wprowadzenia: 20.01.1994, numer rejestracyjny w Państwowym Rejestrze banków 226, informacje znajdują się na stronie internetowej banku, do/R 32009107201026 w NBU, MIF 300001, kod USRPOU 21133352, lokalizacja: ulica Avtozavodskaya, 54/19, 04082 Kijów.;

7.3. Telegram Messenger LLP (71-75 Shelton Street Covent Garden London United Kingdom – https://telegram.org) to komunikator oparty na chmurze, który pozwala nam komunikować się z Klientami w sprawie świadczenia usług. Gromadzone dane są dla nas anonimowe, z wyjątkiem danych określonych w punkcie 3.1.1. Przetwarzanie danych osobowych podlega Polityce prywatności Telegram Messenger LLP.

7.4. Spółka ujawnia dane osobowe Odwiedzających i Klientów osobom trzecim w wymaganym zakresie:

– zastosowania się do żądania rządowego, nakazu sądowego lub odpowiedniego

przepisów prawa;

– aby zapobiec nielegalnemu korzystaniu z witryny

– w celu ochrony przed roszczeniami osób trzecich

– w celu zapobiegania oszustwom lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie.

8. PRAWA ODWIEDZAJĄCYCH I KLIENTÓW

8.1. Odwiedzający i Klienci mają prawo:

Aby dowiedzieć się o źródłach gromadzenia, lokalizacji swoich danych osobowych, celu ich przetwarzania, lokalizacji lub miejscu zamieszkania właściciela lub administratora danych osobowych;

Aby dowiedzieć się o osobach trzecich, którym przekazywane są jego dane osobowe;

Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

otrzymania odpowiedzi, czy jego dane osobowe są przetwarzane, nie później niż trzydzieści dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania, a także otrzymania treści tych danych osobowych;

Zgłoszenia do administratora danych osobowych uzasadnionego żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych;

Zgłoszenia uzasadnionego żądania zmiany lub zniszczenia swoich danych osobowych przez dowolnego właściciela i administratora danych osobowych, jeżeli dane te są przetwarzane niezgodnie z prawem lub są nierzetelne;

ochrony swoich danych osobowych przed niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem na skutek umyślnego zatajenia, nieprzekazania lub nieterminowego przekazania, a także ochrony przed podaniem informacji nieprawdziwych lub dyskredytujących honor, godność i dobre imię osobiste;

Wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Osoby Upoważnionej lub do sądu;

Stosowanie środków prawnych w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;

Zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących ograniczenia prawa przetwarzania danych osobowych w trakcie wyrażania zgody;

Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;

Poznanie mechanizmu automatycznego przetwarzania danych osobowych;

Aby być chronionym przed zautomatyzowaną decyzją, która ma dla nich konsekwencje prawne.

9. MODYFIKACJE

9.1. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie i w dowolny sposób bez uprzedniego powiadomienia i/lub zgody Odwiedzających i Użytkowników. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zmiany daty wejścia w życie podanej na dole strony.

9.2. Jeżeli w niniejszej Polityce prywatności zostaną wprowadzone jakiekolwiek istotne zmiany, dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię z wyprzedzeniem e-mailem lub poprzez zamieszczenie powiadomienia na naszej Stronie internetowej. Kiedy wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności, powiadomimy Cię e-mailem przed wejściem zmiany w życie i zaktualizujemy datę wejścia w życie na dole tej strony.

10. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

10.1. Aby uzyskać dostęp do danych osobowych, wysłać prośbę o ich usunięcie lub dodanie, możesz skontaktować się w  Telegramie @goproxy_com.

11. DANE KONTAKTOWE

Go-proxy

Adres: Saperne Pole St, 45, Kyiv, Ukraine, 01042

E-mail: contact@go-proxy.com

03.10.2023

main-img
back-img
front-top
front-botoom