OFERTA PUBLICZNA

UMOWA PUBLICZNA
O ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTARCZANIA OPROGRAMOWANIA
1. WARUNKI OGÓLNE
1.1. Firma oferuje nieokreślony krąg osób fizycznych-odwiedzających stronę internetową go-proxy.com / (dalej – strona internetowa) zawarcie umowy publicznej (dalej-Umowa) o świadczenie usług dostarczania oprogramowania (dalej-usługa).

1.1.1. odwiedzający to osoba fizyczna odwiedzająca witrynę bez statusu klient firmy;

1.2. niniejsza Umowa jest umową przystąpienia na warunkach określonych przez SPÓŁKĘ w rozumieniu artykułu 634 Kodeksu Cywilnego Ukrainy.

1.3. zgoda odwiedzającego na zawarcie umowy i akceptacja jej warunków to skierowanie wniosku do firmy o świadczenie usługi za pośrednictwem określonych na stronie kanałów komunikacji (dalej – żądanie).

1.4. Akceptacja niniejszej Umowy przez gościa zapewnia mu status klienta.

1.5. Akceptacja niniejszej Umowy przez gościa jest bezwarunkową zgodą na wszelkie warunki niniejszej umowy i warunkiem zwrócenia się do firmy z prośbą o świadczenie usług.

1.6.w niniejszej Umowie usługa dostarczania oprogramowania (kod 77264000-3 DK 021: 2015 jednolity słownik zamówień) to zapewnienie klientom dostępu do specjalnego oprogramowania (zwanego dalej oprogramowaniem), co stwarza możliwość wykonywania pośrednich żądań do innych zasobów sieciowych.

1.7. dane osobowe odwiedzających i klientów są przetwarzane przez Spółkę zgodnie z Polityką Prywatności strony, która została sporządzona zgodnie z wymogami Ustawy Ukrainy „o ochronie danych osobowych”, wzorcowej procedury przetwarzania danych osobowych komisarza do spraw osób Rady Najwyższej Ukrainy oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. „o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i o swobodnym przepływie takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” (RODO).

1.8. firma, Goście i klienci są określani razem jako strony i osobno jako strona.

2. PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG
2.1. firma świadczy usługę na podstawie wniosku klienta, który powinien zawierać informacje o wybranym operatorze i planie taryfowym oraz zapłacić za nią stuprocentową zaliczkę. Firma ma 24 (dwadzieścia cztery) godziny na udzielenie odpowiedzi na zapytanie.

2.2. firma musi zapewnić klientowi usługę w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od udzielenia odpowiedzi na zapytanie i potwierdzenia otrzymania nagrody.

2.3. firma świadczy klientowi usługę w sposób i termin według wybranej i opłaconej przez niego taryfy.

3. WYNAGRODZENIE I PROCEDURA ROZLICZEŃ
3.1. wysokość wynagrodzenia i okres korzystania z usługi ustalana jest zgodnie z kosztem i czasem trwania taryf znajdujących się na stronie.

3.2. kwota nagrody jest wskazana w dolarach amerykańskich i wypłacana w hrywnie zgodnie z oficjalnym kursem NBU w stosunku do dolara amerykańskiego w dniu wypłaty nagrody.

3.3. Klient zobowiązuje się zapłacić firmie wynagrodzenie w postaci 100 (sto) procentowego depozytu za usługę za pomocą internetowego systemu pozyskiwania za pośrednictwem Platformy Monobank (Universal Bank Jsc) na rachunek rozliczeniowy firmy.

3.4.aby potwierdzić fakt uiszczenia opłaty i świadczenia usługi, klient może otrzymać e-mail, wpisując swój e-mail w specjalnym formularzu dostarczonym przez platformę monobank.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI
4.1. firma ma prawo:

4.1.1. otrzymywać wynagrodzenie za świadczone usługi w sposób i terminie określonym w niniejszej Umowie;

4.1.2. jednostronnie zmieniać ceny taryf i / lub planów taryfowych;

4.1.3. zawiesić, zablokować lub zabronić korzystania z oprogramowania dostarczonego przez firmę klientowi w przypadku, gdy korzystanie z takiego oprogramowania powoduje lub może prowadzić do sytuacji awaryjnych, naruszenia bezpieczeństwa lub Warunków świadczenia usług;

4.1.4. zawiesić świadczenie usług w całości lub w części, jeżeli obciążenie wynikające z dostarczonej mocy obliczeniowej, jak również z wejścia lub wyjścia ruchu internetowego, stwarza niedopuszczalne warunki do eksploatacji środków technicznych firmy lub wpływa na jakość, w tym Bezpieczeństwo, świadczenie Usług innym klientom firmy;

4.1.5. wypowiedzenia w okresie obowiązywania niniejszej umowy o świadczenie usług w celu przeprowadzenia planowej konserwacji środków komunikacji i innych urządzeń wykorzystujących ich świadczenie;

4.1.6. wypowiedzenia w okresie obowiązywania niniejszej umowy o świadczenie usług, jeżeli Klient naruszył zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.

4.2. firma zobowiązana:

4.2.1. świadczyć usługi klientom w sposób i terminie określonym w niniejszej ofercie;

4.2.2. przetwarzać dane osobowe odwiedzających i klientów zgodnie z Polityką prywatności serwisu.

4.3. Klient ma prawo:

4.3.1. uzyskać usługi w trybie i warunkach określonych w niniejszej Umowie;

4.3.2. zwrócić się do firmy z żądaniem zwrotu wynagrodzenia za źle wykonaną usługę;

4.3.3. wypróbuj bezpłatny 3 (trzy) tymczasowy dostęp do usługi, jeśli firma będzie mogła ją zapewnić.

4.4. klient zobowiązany:

4.4.1. przyznawania wynagrodzenia spółce w sposób i terminie określonym w niniejszej Umowie;

4.4.2. korzystać z usług zgodnie z niniejszą Umową, ustawodawstwem Ukrainy i nie wykonywać żadnej z następujących czynności:
publikowanie lub przekazywanie wszelkich informacji, których rozpowszechnianie jest sprzeczne z prawem Ukrainy i / lub przepisami prawa międzynarodowego;
publikowanie, przesyłanie lub przeglądanie materiałów o charakterze pornograficznym;
spam pocztowy, a także inne rodzaje spamu;
Brutus, carding, phishing, wszelkiego rodzaju włamania;
korzystanie z oprogramowania do pobierania za pomocą klientów torrent;
korzystanie z oprogramowania dla systemów płatności i bankowości internetowej;
wykonywanie czynności mających na celu zakłócenie normalnego funkcjonowania elementów sieci Internet (komputerów, innego sprzętu lub oprogramowania);
podejmowanie działań mających na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do zasobu internetowego (komputera, innego sprzętu lub zasobu informacyjnego), dalsze korzystanie z takiego dostępu, a także niszczenie lub modyfikowanie danych na tym zasobie.
4.5. zabronione:
4.5.1. użyj do osiągnięcia następujących celów:
4.5.1.1 wezwania do przymusowej zmiany lub obalenia ustroju konstytucyjnego lub przejęcia władzy państwowej; wezwania do zmiany granic administracyjnych lub granicy państwowej Ukrainy, naruszenie porządku ustanowionego przez Konstytucję Ukrainy; wezwania do pogromów, podpaleń, zniszczenia mienia, zajęcia budynków lub budowli, przymusowej eksmisji obywateli; wezwania do agresji lub wywołania konfliktu zbrojnego.
4.5.1.2. niecenzuralne bezpośrednie i pośrednie obelgi na czyjąś stronę, w szczególności te oparte na przynależności etnicznej, rasowej lub religijnej, a także wypowiedzi o charakterze szowinistycznym.
4.5.1.3. obraźliwe zachowania i wyrażenia wobec firmy.
4.5.1.4. składanie zamówień i reklam:
towarów i usług, które naruszają obowiązujące prawo Ukrainy i / lub prawo własności intelektualnej osób trzecich.
towarów i usług niezgodnych z tą umową.
trojanów, wirusów, robaków internetowych, programów do hakowania lub nieautoryzowanego dostępu do informacji, a także innych programów „hakerskich”, które mogą siać spustoszenie w oprogramowaniu i/lub komponentach systemów informatycznych.
związanych z rozsyłaniem spamu oraz tworzeniem oprogramowania do realizacji takich rozsyłań.
których konsumentami są podmioty z Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi.
4.5.1.5. Publikacja następujących informacji:
jawnych i ukrytych reklam witryn stron trzecich, w tym linków polecających i linków do witryn o podobnym charakterze.
reklamy szybkiego zarobku.
wszelkich komunikatów i ogłoszeń związanych z uzyskiwaniem nielegalnych dochodów, w szczególności dochodów z popełnienia nieuczciwych działań.
komunikaty i ogłoszenia zawierające informacje o nielegalnym rozpowszechnianiu środków odurzających, substancji psychotropowych, ich analogów i prekursorów.
co zawiera wulgarny język.
co wywołuje konflikty na politycznej, rasowej, religijnej, narodowej lub innej niechęci.
co narusza prawa posiadaczy praw.
nieukierunkowane wysyłanie informacji reklamowych w wiadomościach prywatnych.
projektów stworzonych z myślą o zaangażowaniu w MLM i piramidy.
projektów i ofert pracy związanych ze świadczeniem usług intymnych, a także produkcją, transmisją lub retransmisją erotycznych, pornograficznych materiałów fotograficznych, wideo i audio.
projektów i wakatów związanych z działalnością sekt religijnych oraz świadczeniem usług okultystycznych.
projekty i oferty pracy, które zapewniają zarobki za pomocą kamer internetowych, czatów i forów, jeśli ich działalność jest sprzeczna z obowiązującym prawem Ukrainy.
projektów i ofert pracy związanych z wykonywaniem prac lub świadczeniem usług w zakresie spedycji.
konkursów związanych z produkcją materiałów erotycznych i / lub pornograficznych.
4.6.w przypadku korzystania z usług firm w celach niedozwolonych, Spółka zaprzestaje świadczenia odpowiednich usług klientowi i przekazuje dane klienta organom ścigania w celu pociągnięcia osoby do odpowiedzialności.

5. OBSŁUGA KLIENTA I ZWROTY
5.1. Obsługa klienta działa od 10.00 do 17.00 czasu kijowskiego.

5.2. odbieranie żądań od użytkowników odbywa się za pośrednictwem konta Telegram @goproxy_com z możliwością udzielenia odpowiedzi na żądanie w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin.

5.3.w przypadku niedostępności usługi przez ponad 24 (dwadzieścia cztery) godziny w jednym (1) miesiącu kalendarzowym, firma zapewnia rekompensatę za czas wolny od pracy, na przykład: serwer nie działał przez 48 godzin, rekompensujemy Ci 48 godzin.

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
6.1. FIRMA udziela Klientowi niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania przez cały czas trwania umowy na całym świecie, od momentu wyrażenia przez Klienta zgody na zawarcie umowy.

6.2. Klient ma prawo do korzystania w jakikolwiek sposób, bez naruszania prawa jakiegokolwiek kraju i warunków niniejszej umowy;

6.3. koszt przyznania prawa do korzystania z oprogramowania jest wliczony w wysokość wynagrodzenia.

6.4. Klient ma obowiązek nie udzielać innym osobom fizycznym i / lub podmiotom prawa do korzystania z sublicencji.

 1. ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI

7.1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności:

 • Za jakość i ciągłą pracę oraz dostępność określonych segmentów Internetu obsługiwanych przez strony trzecie;
 • Za bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym utracone zyski) spowodowane Klientowi w związku z korzystaniem lub niewykorzystaniem Usług;
 • Za dostępność informacji zamieszczonych przez Klientów na wszystkich segmentach Internetu z powodu specyfiki działania segmentów obsługiwanych przez strony trzecie;
 • Za informacje zamieszczone przez Klienta oraz działanie oprogramowania zainstalowanego bez udziału Spółki.
 • Za działanie i kompatybilność oprogramowania opracowanego przez Klienta lub strony trzecie;
 • Za dostęp stron trzecich do poufnych informacji Klienta, w tym danych dostępowych, do którego doszło z winy Klienta, a także za skutki takiego dostępu;
 • Za jakiekolwiek szkody jakiejkolwiek natury poniesione przez Klienta z powodu ujawnienia swoich danych dostępowych;
 • Za dokładność danych osobowych podanych przez Klienta;
 • Za działanie oprogramowania stron trzecich;
 • Za przypadkowe awarie oprogramowania lub błędy generowane przez Oprogramowanie, w wyniku których Usługa Klienta została zawieszona lub nie została dostarczona w pełni;
 • Za przypadkowe awarie w sieciach energetycznych dostarczających sprzęt niezbędny do funkcjonowania Oprogramowania i w połączeniach internetowych;
 • Spółka nie będzie pozwem lub współpozwem, jeśli działania Klienta spowodują finansowe, moralne lub fizyczne szkody dla stron trzecich.
 1. SIŁA WYŻSZA

8.1. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie i/lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w przypadku okoliczności siły wyższej, takich jak przyjęcie przez władze państwowe przepisów, które istotnie utrudniają wykonanie Umowy, trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, tajfuny, huragany, działania wojenne, masowe choroby (epidemie, epizootie), ograniczenia w transporcie, zakaz operacji handlowych z określonymi krajami w wyniku sankcji międzynarodowych, zniszczenie sprzętu i/lub oprogramowania, za pomocą którego Spółka świadczy usługi, a także w przypadku innych podobnych okoliczności, które wykraczają poza rozsądne kontrolę Stron (dalej nazywane „Siłą Wyższą”).

8.2. Strona dotknięta Siłą Wyższą zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę w ciągu pięciu dni od daty wystąpienia takich okoliczności.

8.3. W przypadku Siły Wyższej termin na wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy przedłuża się proporcjonalnie przez okres równy trwaniu takiego wydarzenia Siły Wyższej i/lub jego skutków.

8.4. Strona odwołująca się do Siły Wyższej dostarczy dokumentu wydanego przez właściwy organ państwowy lub właściwą izbę handlową lub jej oddział w celu potwierdzenia takiego wpływu.

8.4.1. Jeśli Spółka odwołuje się do zniszczenia sprzętu i/lub oprogramowania, nie dostarczy dokumentów potwierdzających ten fakt.

 1. OKRES TRWANIA UMOWY I ZMIANY

9.1. Umowa wchodzi w życie od momentu przystąpienia Odwiedzającego do tej Umowy i obowiązuje do jej rozwiązania przez jedną z Stron.

9.2. Strony mogą rozwiązać Umowę za wzajemną zgodą.

9.3. Spółka może rozwiązać Umowę według własnego uznania, powiadomiwszy Klienta na 10 (dziesięć) dni kalendarzowych przed żądaną datą rozwiązania za pośrednictwem środków komunikacji, których Klient używa do kontaktu ze Spółką.

9.4. Klient może rozwiązać Umowę według własnego uznania, powiadomiwszy Spółkę na 20 (dwadzieścia) dni kalendarzowych przed żądaną datą rozwiązania za pośrednictwem środków komunikacji, których Klient używa do kontaktu ze Spółką.

9.5. Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej Umowy w dowolnym czasie i dowolny sposób bez wcześniejszego powiadomienia i/lub zgody Odwiedzających i Użytkowników. Wszelkie zmiany wchodzą w życie od momentu zmiany daty obowiązywania na dole strony.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Strony nie mogą przenosić swoich praw i obowiązków wynikających z zawarcia tej Umowy na Osobę Trzecią.

10.2. Jeśli jedno lub więcej postanowień tej Umowy zostanie uznane za nieważne lub nieważne, pozostałe postanowienia tej Umowy nie będą dotknięte.

10.3. Ta Umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach (wersjach), w języku ukraińskim i angielskim. W przypadku jakichkolwiek niezgodności w interpretacji postanowień tej Umowy, pierwszeństwo ma wersja w języku ukraińskim.

10.4. Wszystkie terminy używane, ale nieokreślone w niniejszej Umowie, będą interpretowane zgodnie z prawem Ukrainy i praktyką biznesową.

 1. INFORMACJE KONTAKTOWE

Go-proxy

Adres: Saperne Pole St, 45, Kyiv, Ukraine, 01042

E-mail: contact@go-proxy.com

03.10.2023

main-img
back-img
front-top
front-botoom